Etusivu
Mediassa
Tarinat
Vaikuttaminen
Hätämajoitus
Allekirjoita adressi
Allekirjoita adressi
Yhdistys
    Jäsenhakemus
    Yritykset/yhteisöt
    Lahjoitukset
    2011
    2012
    2013
    2014
    2015
Ehdotamme
 
Tutkimustietoa
Hyvä tietää
Myytit
Oireita ja sairauksia
Trauma
 
Lehdistötiedotteet
In English
Linkkejä
Facebook            
 
 


Toimintakertomus pdf muodossa 

Homepakolaiset ry Toimintakertomus 2012

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sisäilmasta sairastuneiden perusoikeuksien toteutumista Suomessa ja herättää keskustelua sairastuneiden vaikeasta tilanteesta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja viranomaistoimintaan, tuomaan asiaa esille eri tiedotuskanavien kautta ja täten saamaan muutoksia nykytilanteeseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo kontakteja tiedotusvälineisiin, päättäjiin, virkamiehiin, alan muihin yhdistyksiin ja vaikuttajiin, seuraa alan tieteellistä tutkimusta ja pyrkii kokoamaan yhteen sisäilmasta sairastuneita. Yhdistys jakaa tietoa sisäilmaongelmista esim. nettisivujen kautta ja voi lisäksi harjoittaa muuta tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

VAIKUTTAMINEN

Vuonna 2012 Homepakolaiset ry on jatkanut tiedottamista sisäilmasairastuneiden tilanteesta ja ongelman ratkaisumahdollisuuksista. Pääpaino toiminnassa on ollut keskustelun herättäminen ratkaisujen hakemisen tärkeydestä mm. asumisen ja työssäkäynnin järjestämisen suhteen sekä konkreettisten ratkaisumallien tarjoaminen. Yhdistys on tuonut esiin myös vastuullisten viranomaistahojen löytymisen tärkeyttä. Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on ollut kaikessa vaikuttamisessa tutkimustiedon esiintuominen.

Poimintoja vaikuttamistyöstä:

Hätämajoitusprojekti sisäilmasairaiden asunnottomien tilanteen ratkaisemiseksi on jatkunut yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Projektin tarkoituksena on saada vakavasti sisäilmasairastuneille soveltuvia asuintiloja. Projektin puitteissa on tavattu kaupungin henkilöstöä, eri asiantuntijoita ja sairastuneita. Projektiin liittyvä tiedote Helsingin kaupungille sisäilmasairaille soveltuvista ja soveltumattomista rakenne- ja materiaaliratkaisuista: Toimitettu pyynnöstä Helsingin Kaupungin hätämajoitusprojektista vastaaville virkamiehille 16.1.2012.

21.9.2012 Osallistuminen Kansalliseen Etätyöpäivään tarkoituksena tuoda esiin etätyötä yhtenä mahdollisena sisäilmasairaan työmuotona.

9.8. 2012 Kantelu Työterveyslaitoksen toiminnasta Aluehallintovirastoon: aiheena kyseenalaisesti asetetut viite-arvot sisäilman bioaerosoleille. http://homepakolaiset.fi/kantelut_tyoterveyslaitoksen_toiminnasta_9.8.2012.html

13.9.2012 Kantelut oikeuskanslerille STM:n, THL:n ja TTL:n toimimattomuudesta sisäilmakysymyksessä. http://homepakolaiset.fi/kantelut.html

9.10.2012 Vetoomus Helsingin kaupungille ja opetusvirastolle:
http://homepakolaiset.fi/vetoomus_sisailmasta_sairastuneiden_
tyopaikka-altistuskokeet_ja_tyoelamasta_syrjayttaminen_lopetettava.html


15.11.2012 Eduskunnan tarkastusvaliokunnan asiantuntijakuulemistilaisuus liittyen Rakennusten kosteus- ja homeongelmat -raporttiin:
http://homepakolaiset.fi/homepakolaiset_ry_asiantuntijakuuleminen_TrV_15.11.2012.html

5.12.2012 Kirjallinen lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle Rakennusten kosteus- ja homeongelmat -raportista:
http://homepakolaiset.fi/vaikutamme/homepakolaiset_ry_lausunto_5.12.2012.pdf

24.11.2012 Kannanottopyyntö ETENE:lle liittyen sisäilmasta sairastuneiden tilanteeseen. (valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan neuvottelukunta)
http://homepakolaiset.fi/homepakolaiset_ry_kannanottopyynnot_ETENElle.html

16.12.2012 Tiedote sisäilmasairastuneiden työmahdollisuuksista: http://homepakolaiset.fi/tiedote_tyonantajille_
sisailmasairastuneiden_tyoskentelymahdollisuuksista_16.12.2012.html


31.5.2012 Sisäilmasairastuneiden re-integrointiprojektille haettiin rahoitusta RAY:ltä. Kyseessä oli kolmen vuoden innovatiivinen projekti, jonka tarkoitus oli yhteistyössä eri vastuutahojen kanssa luoda verkosto kehittämään sisäilmasairastuneille soveltuvia asumis-, opiskelu- ja työjärjestelyjä. Näiden avulla vältettäisiin sairastuneiden syrjäytyminen ja estettäisiin myös siitä johtuva kustannusten kasvu. Rahoitusta projektille ei saatu.

31.8.2012 Haettiin rahoitusta Terveellisen ja ympäristöystävällisen rakentamisen edistämisprojektille Ruohonjuuri-rahastolta. Rahoitusta ei saatu.

Tapaamisia:

7.5.2012 Tapaaminen VTT: Risto Ruotsalainen ja Kiia Miettunen. Yhdistys kertoi sisäilmasairastuneille soveltuvista mahdollisista rakennus- ja materiaaliratkaisuista.

14.5.2012 Tapaaminen Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila: koulujen sisäilmaongelmat ja mahdolliset ratkaisut. 31.5.2012 Tapaaminen Opettajien Ammattijärjestön Olli Luukkainen ja Riina Länsikallio. Sisäilmasta sairastuneet Homepakolaiset Ry:n opettajaedustajat veivät tietoa sisäilmasta sairastuneiden opettajien tilanteesta ja toivoivat OAJ:lta apua ja tukea.

8.6.2012 Tapaaminen Työ- ja elinkeinoministeriössä. Tavoitteena oli kartoittaa, voiko TE-hallinto olla sisäilmasairaiden re-integrointi-projektissa avuksi, ja mikä olisi TEM:n mahdollinen rooli ja osallistuminen hankkeeseen. Tapaamiseen osallistuivat kehitysjohtaja Heikki Ravantti sekä ylitarkastajat Patrik Tötterman, Päivi Kerminen ja Hanna Liski-Wallentowitz.

13.6.2012 Tapaaminen: STM yliherkkyystyöryhmä. Tapaamisessa koetettiin välittää yliherkkyystyöryhmälle viestiä sairastuneiden epätoivoisesta tilanteesta.

18.6.2012 Tapaaminen: Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Lauri Ihalaisen erityisavustaja Tarja Arkio. Tapaamisessa keskusteltiin sisäilmasairastumisten vaikutuksesta työkykyyn ja tarpeesta huomioida ongelma ministeriötasolla, jotta sisäilmasairastuneet eivät syrjäydy työelämästä.

21.9.2012 TTL tutkijatapaaminen, Henrik Wolff. Tapaamisessa keskusteltiin mm. sisäilmasairaiden oirekuvasta sekä tarpeellisista uusista tutkimusalueista keuhkosairauskentän ulkopuolelta.

7.11.2012 Tapaaminen Greenpeace Kaisa-Reetta Koskinen ja Sini Harkki: Keskustelua energiansäästönormien vaikutuksesta rakennusten terveellisyyteen ja korvaavista terveellisistä sekä ympäristöystävällisistä rakennustavoista.

MEDIA

Yhdistys on jatkanut tiedotustyötä eri medioissa. Tärkeimpiä näistä on koottu osoitteeseen http://homepakolaiset.blogspot.com/. Mediakeskustelussa yhdistyksen päätavoite on ollut perustiedon levittäminen, sillä aihe on vielä valitettavan huonosti tunnettu ja siitä on liikkeellä paljon virheellistä tietoa. Yhdistys on halunnut erityisesti nostaa esiin ongelman ratkaisumahdollisuuksia.

Tärkeimpiä mediapoimintoja:

13.2.2012 YLE radio Suomen päivän peili: Sisäilmaongelmat lisäävät puurakentamisen suosiota

19.2.2012 Kaleva: reportaasi teltassa asuvasta opettajasta

20.2.2012 Länsi-Uusimaa: Talotohtori-palstalla aiheena mm. terveen talon eristäminen

23.2.2012 YLE Hufvustadsregionen: Helsinki tutkii hätämajoitusvaihtoehtoja

24.3.2012 HS mielipide: Homepakolaisten vastine tiedetoimittajalle

24.3.2012 Turun Sanomissa juttu sairastuneesta suurperheen isästä ja lääkäreiden asenteista

25.3.2012 HS: Homesairaiden määrää ei ole kartoitettu

3/2012 Kemia-lehdessä laajasti sisäilmaongelmista

18/2012 Opettaja-lehti: Myrkyn jäljillä

19/2012 Kirkko ja kaupunki: Miksi sairastuneet jätetään yksin

5.6.2012 HS: Homesairaat asuvat teltoissa

24-25/2012 Opettaja-lehti: Homesairaat tarvitsevat apua

11.8.2012 YLE: Homepakolaisilta kantelu TTL:n toiminnasta

22.8.2012 YLE, Kotimaa: Kantelu työterveyslaitoksesta ministeriön sisäiseen käsittelyyn. Homepakolaiset ry:n mukaan sisäilman bioaerosolien virheelliset viitearvot estävät ongelmarakennusten asettamisen käyttökieltoon.

8/2012 STT: Homepakolaisen oireet hellittävät vasta perinteisessä hirsimökissä. Julkaistu useissa eri medioissa.

4.10.2012 YLE, Kotimaa: TTL: Pelkät sisäilman viitearvot eivät riitä terveyspäätelmiin. Mikrobimittauksia tärkeämpää on rakennuksen kunnon tutkiminen ja kosteus- ja homevaurion toteaminen, käy ilmi Työterveyslaitoksen vastauksesta Homepakolaiset ry:n kanteluun. Yhdistys on moittinut TTL:ää viitearvojen asettamisesta.

19.10.2012. HS: Hankala Niskalenkki homeesta

13.11.2012 Ajankohtainen kakkonen: Aiheena sisäilmakysymyksen ratkaisujen viivästyminen, haastateltu myös Homepakolaiset ry:tä.

SEMINAARIT JA LUENNOT

Homepakolaiset ry:n yksi päätavoitteista on hankkia ja koostaa tutkimustietoa aiheesta. Suomessa on aiheen kohdalla tietoaukko etenkin lääketieteellisen tutkimuksen, terveydenhuollon ja ratkaisumallien suhteen. Yhdistyksen edustajia on osallistunut alaan liittyviin seminaareihin ja luentotilaisuuksiin mm:

19.4.2012 Konferenssi, Rooma: Multiple chemical sensitivity (MCS) at crossroads of innovative approaches in environmental medicine - outcomes of the european experimental and clinical research, as a base for clinical classification and appropriate care. (Monikemikaaliherkkyys (MCS) ympäristösairauksien innovatiivisten lähestymistapojen keskiössä: Kliinisen ja kokeellisen tutkimuksen tulokset perustana sairauden kliiniselle määrittelylle ja asianmukaiselle hoidolle). http://www.infoamica.it/wp-content/uploads/2012/03/PROGRAMMA-DEFINITIVO.pdf

14.3.2012 Dipoli, Espoo: Sisäilmasto-seminaari

4.5.2012 Työterveyslaitos, perjantaimeeting: Kosteus- ja homevauriot - oireilevan tutkiminen työterveysasemalla. Professori Kari Reijula.

22.5.2012 Frame -hanke, 4.-seminaari, Paasitorni, Helsinki: Energiatehokkuudesta liiketoimintaa.

12.9.2012 Helsingin Vanhempainyhdistys Helvary, pikkuparlamentti: keskustelutilaisuus koulujen sisäilmaongelmista.

2.11.2012 Funktionaalisen lääketieteen yhdistys: Kosteusvauriomikrobit ja monikemikaaliherkkyys -seminaari. Porthania, Helsinki.

8.11.2012 Frame -hanke, päätösseminaari, Tietotalo, TTY, Tampere.

INTERNET:

Kävijämäärä yhdistyksen internet-sivuilla on ollut nousujohteinen. Vuoden aikana kävijämäärät ovat tuplaantuneet.
Kävijöitä koko vuonna: 61 717
Tammikuussa: 3673
Joulukuussa: 6058

Suosituimmat osiot ovat:
1. Terveyshaitat
2. Tarinat
3. Tutkimustietoa
4. Myytit

Vuoden loppuun mennessä 140 sisäilmasairastunutta on kirjoittanut tarinansa Homepakolaisten internet -sivuille.

Sivun alkuun     Edellinen sivu