Monni-hankkeen nettiperuskoulussa opiskelee myös sisäilmasairaita nuoria

Monni – Tuettua etäopiskelua perusopetuksen päättövaiheeseen

Johanna Juvonen, Monni-hanke

Mikäli perusopetusikäinen oppilas ei pysty opiskelemaan lähikoulussaan, joutuu hän tavallisesti käymään koulua yksin vähäisellä pedagogisella tuella. Monilta jää tällaisessa tilanteessa perusopetuksen päättötodistus ja toisen asteen jatko-opintokelpoisuus saavuttamatta.

Monni on oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelin ja Otavan nettiperuskoulun yhteinen hanke, joka tarjoaa mahdollisuuden tuettuun etäopiskeluun perusopetuksen opintojen päättövaiheessa. Monnissa opintojen apuna on joustava verkkovälitteinen tuetun oppimisen polku, joka koostuu verkko-opinnoista ja erityisopettajan tuesta. Hanketta tukee Opetushallitus ja sen toteutusta sekä toimivuutta seurataan Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan väitöstutkimuksessa.

Hankkeessa verkko-opetus järjestetään sekä nonstop-kursseina että ryhmäkursseina. Nonstop-kursseilla opiskelijat voivat edetä täysin omaan tahtiinsa. Ryhmäkursseilla puolestaan on yhteinen aikataulu ja reaaliaikaisia verkkotapaamisia opetuksen tukena. Erityisopettaja toimii hankkeessa ryhmän vastuuopettajana ja tekee yhteistyötä aineenopettajien kanssa eri oppiaineiden kursseilla sekä vastaa kunkin oppilaan yksilöllisen oppimissuunnitelman laadinnasta ja seurannasta yhdessä lähikoulujen kanssa. Erityisopettaja on lisäksi viikoittain yhteydessä oppilaisiin mm. yhteisten viikon avausten sekä henkilökohtaisten ja pienryhmäohjausten tiimoilta. Joustavien verkko-opintojen myötä opinnot etenevät mm. terveydentilan ja voimavarojen sallimalla tavalla.

Syksyllä 2014 hankkeessa aloitti ensimmäinen 9. luokkalaisten pilottioppilasryhmä. Näille nuorille lähikoulussa opiskelu ei ollut mahdollista terveydellisistä, sosiaalisista tai muista syistä. Pilottioppilasryhmään valittiin kahdeksan oppilasta ympäri Suomea. Osa oppilaista tuli Monnin oppilaiksi sisäilmaan liittyvien ongelmien vuoksi. Oppilaat säilyivät lähettävien koulujen oppilaina ja yhteistyötä on tehty oppilaiden, huoltajien sekä koulujen kanssa. Suurin osa syksyllä aloittaneista oppilaista saa päättötodistuksen tänä keväänä.  Muutama oppilas, joilla oli paljon keskeneräisiä suorituksia aikaisemmalta vuosiluokalta, jatkaa opintojaan hankkeessa vielä ensi syksynä.

Hakeminen Monnin syksyllä 2015 alkavaan oppilasryhmään on alkanut. Lisätietoja hankkeesta sekä hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.monniverkossa.blogspot.fi

 

Johanna Juvonen

Ohjaava opettaja

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael, Mikkeli