Päättäjät ja viranomaiset – Mistä lisää terveitä tiloja?

Sisäilmasairaille soveltuvia tiloja on Suomessa aivan liian vähän, jos ollenkaan. Tiloja tarvittaisiin mm. asumiseen sekä työntekoa ja opiskelua varten.

Tilanteen ratkaisemiseksi kokonaisvaltaisesti Suomeen tarvitaan:

 1. Järkevää rakentamispolitiikkaa ennaltaehkäisemään uusia sisäilmasairastumisia.
 2. Nykyistä huolellisempaa rakennusten huoltoa, kunnossapitoa ja korjausrakentamista.
 3. Erityisrakennettuja tiloja vakavimmin sisäilmasairastuneille.
 4. Nykyistä tarkempaa sisäilmasta sairastuneiden tarpeiden huomioimista yhteiskunnan toimintoja suunniteltaessa.
 SONY DSCDSC00483SONY DSC

 

 

 

Kutakin osa-aluetta on kuvattu tarkemmin alla.


Järkevä rakentamispolitiikka ennaltaehkäisemään uusia sisäilmasairastumisia

Suomen rakennuskannan kunto ja sisäilmaongelmien yleisyys ovat haastavia ratkaistavia niiden monimuotoisuuden, taloudellisten seikkojen ja vastuukysymysten jakautumisen vuoksi.

Tällä hetkellä ongelmallisia ja huomiota vaativia seikkoja ovat mm. seuraavat:

 • terveydensuojelun toimimattomuus (usein terveyshaitta jää todentamatta ja ongelmakiinteistöt ehtivät sairastuttaa monia ihmisiä)
 • homeremonttien loppusiivouksen puutteellisuus
 • kontaminoituneen irtaimiston, tietokoneiden ja laitteiden kiertäminen kohteesta toiseen
 • ongelmatilanteita varten suunniteltujen toimintamallien puute tai toimintamallien toimimattomuus käytännössä
 • vastuutahojen epäselvyys
 • rakennusmateriaaleja koskevan kemikaalilainsäädännön on puutteellisuus, minkä vuoksi materiaalien sisältämistä kemikaaleista on käytännössä mahdoton saada tarkkaa tietoa. M1-luokitus ei ole riittävä taso sisäilmasairaille.
 • märkärakentaminen.

Suomeen tarvitaan rakennuksia, joissa on noudatettu rakentamisaikana tarkkaa sääsuojausta, tarpeeksi pitkiä kuivumisaikoja ja joiden rakennusmateriaalien sisältämiin kemikaaleihin on kiinnitetty huomiota.

Suomi kuuluu EU:n kemikaalilainsäädännön REACH:n piiriin, mutta tämä ei aseta riittäviä rajoituksia rakennusmateriaaleissa käytettäville kemikaaleille. Rakennusmateriaalien sisältämiä kemikaaleja ei myöskään tarvitse ilmoittaa tuotteissa. Valmistajan ja maahantuojan tulee pyydettäessä kuitenkin kertoa, jos tuote sisältää yli 0,1 painoprosenttia REACH-asetuksen erityistä huolta aiheuttavien aineiden listan luetteloimista kemikaaleista (ns. Kandidaattilista, Candidate List of Substances of Very High Concern).

Tämän listan ulkopuolelle jää lukematon määrä kemikaaleja, joiden vaikutuksia ihmisiin ei vielä tunneta kattavasti.


Nykyistä huolellisempi rakennusten huolto, kunnossapito ja korjausrakentaminen

Lue lisää Hometalkoiden laajasta materiaalipankista.


Erityisrakennetut tilat vakavimmin sisäilmasairastuneille

Rakennusvaihtoehtoja sisäilmasairaille räätälöitäessä tulee kiinnittää huomiota myös kullekin sairastuneelle yksilöllisesti soveltuviin ja soveltumattomiin ratkaisuihin. Sisäilmasairaiden tilanteen ratkaisemiseksi ei ole mitään yhtä kaikille soveltuvaa ratkaisua tai rakennusmateriaalia. Tarvitaan erilaisia valtion tukemia rakennuskokeiluja ja -vaihtoehtoja.

Työkyvyn ylläpitoon kuuluu terveellinen työpaikka ja asunto, jossa kykenee elämään ilman suuria terveysongelmia. Väliaikaisesti työn tekeminen ilman pysyvää asuntoa voi olla mahdollista, pidemmän päälle asunnottomuudesta tulee työkykyä uhkaava tekijä varsinaisen sairauden rinnalle. Moni sisäilmasairas tekee tällä hetkellä töitä kestämättömästä asuntotilanteesta käsin. Rakennuspolitiikka vaikuttaa siis myös työvoimapolitiikkaan.


Sisäilmasairastuneiden tarpeiden huomioiminen nykyistä tarkemmin yhteiskunnan toimintoja suunniteltaessa

Esimerkiksi seuraavia ongelmakohdat vaativat huomiota:

 • Tällä hetkellä moni sisäilmasairastunut ei kykene käyttämään terveydenhuoltopalveluja heille soveltuvien tilojen puuttuessa.
 • Sisäilmasairastunut työnhakija ei hyödy työvoimapalveluista, jos hänen sairauttaan ja hankaluuksia soveltuvien tilojen löytämiseksi ei huomioida.
 • Sisäilmasairastuneet koululaiset ovat vailla oikeusturvaa heille soveltuvien opetus- ja tilajärjestelyjen osalta.

Lue lisää ongelmakohdista täältä.


Rakentamisen kuntoon saaminen on merkittävää sekä kansantaloudellisesti että inhimillisesti ajateltuna:

Kun tilanteeseen reagoidaan ajoissa, sisäilmasairaat eivät ole työkyvyttömiä vaan työpaikkakyvyttömiä.
Suomen perustuslaissa mainitaan kansalaisten oikeus ihmisarvoiseen elämään. Perustuslaissa mainitaan myös yhtenä julkisen vallan tehtävänä edistää jokaisen oikeutta asuntoon. Nämä seikat eivät sisäilmasairaiden kohdalla tällä hetkellä toteudu:
Soveltuvan asunnon ja työtilojen järjestyminen on nykyisen rakentamiskulttuurin puitteissa kohtuuttoman hankalaa.

 

Lue lisää:

Kohti terveempää rakentamista – Pohdintoja rakennusterveydestä ja sisäilmasairaiden tilaongelmista – hätätilanteesta pitkäjänteisiin ratkaisuihin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn