Sisäilmaongelmia työpaikalla

Ihmisiä työskentelee yhdessä päydän ääressä, takana tiiliseinä.

Terveellinen työympäristö ja työkyvyn ylläpito

Hyvä sisäilma on työpaikalle kilpailuvaltti ja vetovoimatekijä

 • Moni etsii terveellistä työpaikkaa. Rakennuksen sisäilmaan huomiota kiinnittävä työpaikka on tänä päivänä edistyksellinen ja arvostettu työnhakijoiden keskuudessa.
 • Sisäilmaongelmien selvittäminen ja soveltuvien työratkaisujen etsiminen sisäilmasta sairastuneille työntekijöille lisää työtehoa ja vähentää sairauspoissaoloja. Tämä vähentää pitkällä tähtäimellä myös kuormitusta työterveyshuoltoon.
 • Jos rakennuksessa on lisäselvitystä vaativa sisäilmaongelma, kannattaa selvitystyö käynnistää nopeasti asiantuntevan ammattilaisen avulla. Työntekijöiden sairastuminen ja poissaolot sijaisuuksineen ovat iso menoerä työpaikoille – ongelmien selvittäminen ja korjaaminen kannattaa.
 • Rakennuksen tutkiminen ja korjaustoimenpiteet kannattaa tehdä alusta asti huolella. Paljon käytetään aikaa ja rahaa laastaritoimenpiteisiin, joilla vain pitkitetään ongelman ratkaisuja.
 • Jos työntekijä oireilee työpaikan sisäilman vuoksi, tilannetta tulee lähteä selvittämään yhdessä sairastuneen työntekijän ja työterveyshuollon kanssa.
 • Kun johto on motivoitunut ongelmien ratkaisuun, kuuntelee työyhteisöä ja viestii ammattimaisesti, haastaviinkin tilanteisiin on usein löydettävissä ratkaisuja, joihin henkilöstä sitoutuu.

Tutustu Harvardin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen hyvän sisäympäristön vaikutuksesta työtehoon. Esimerkiksi kyvyn strategiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja tiedonkäsittelyyn havaittiin nousevan merkittävästi optimaalisessa sisäympäristössä. Lyhyt video tuloksista.

Sisäilma, terveys ja työpaikka

 • Työelämässä vastaan tulevat haasteet riippuvat sisäilmasta sairastuneiden kohdalla sairastuneen toimenkuvasta, herkistymisen asteesta ja siitä, millaisia keinoja työnteon jatkamiseen löydetään.
 • Työpaikan huonon sisäilman lisäksi sairastuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi kollegoiden ja asiakkaiden käyttämät hajusteet tai sisäilmaongelmaisessa talossa asuva kollega, jonka hiuksissa ja vaatteissa kulkeutuu homeitiöitä ja muita haittatekijöitä työpaikalle.
 • Myös työpaikalla käytettävät kemikaalit, materiaalit ja esimerkiksi kopiokoneen painomuste voivat aiheuttaa haasteita.

Lisää lyhyesti: Sisäilma ja työkyvyn tukeminen: muistilista sairastuneen kohtaajalle.
Tutustu myös videoon, jossa kerrotaan millaisia ratkaisuja Kanadan Nova Scotian työpaikoilla tehdään vastaavissa tilanteissa.

Käytännön keinoja

On monia hyviä tapoja parantaa sisäilmasta sairastuneen työntekijän mahdollisuuksia selviytyä työssään sairaudestaan huolimatta

 • Oireita aiheuttavien tekijöiden selvittäminen
 • Sopivan työympäristön luominen poistamalla ongelmia aiheuttavat tekijät
 • Työnkuvan muokkaaminen niin, että altistuminen vähenee
 • Sopivan työympäristön järjestäminen esimerkiksi saman työnantajan toisesta rakennuksesta tai työskentelytilan vuokraaminen muualta
 • Osittainen tai kokopäiväinen etätyö sairastuneen kotoa käsin
 • Työn muuttaminen osittain tai kokonaan ulkona tapahtuvaksi
 • Kokouspaikkojen valitseminen sisäilmasairaalle sopivista paikoista.

Täältä voit lukea erilaisia ratkaisukeinoja sopivan työratkaisun ja työtilan järjestämiseksi.
Täältä löydät tietoa sisäilmaoireista ja listauksen tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa haasteita sisäilmasta sairastuneelle.
Tästä linkistä pääset lukemaan Sisäilmasairas työpaikalla -opasta.

Lue lisää räätälöidyistä ratkaisuista onnistuneiden tarinoiden kautta.

Yksilöllisiä ratkaisuja

Työpaikalla kannattaa huomioida seuraavat olennaiset seikat, jotta ongelma saadaan ratkaistua yhteistyössä sairastuneen kanssa:

 • Nopealla ja ratkaisukeskeisellä toiminnalla voidaan välttää työntekijän vakavampi sairastuminen.
 • Yksi työtila tai ratkaisumalli ei välttämättä sovi jokaiselle sisäilmasairaalle, vaikka se olisi toiminut yhden sisäilmasta sairastuneen kohdalla. Oireita aiheuttavat tekijät ovat yksilöllisiä.
 • Haastava tilanne saattaa joskus ratketa pienellä muutoksella ja toisessa tapauksessa taas vaatia suuriakin järjestelyjä.
 • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa auttaa, kunhan työterveyshuollolla on osaamistasisäilmasairauksista.
 • Tilanne vaatii kaikilta joustamista, jotta toimiva työjärjestely saadaan luotua

Useimmat sisäilmasairaille oireita aiheuttavat altisteet ovat haitallisia meille kaikille. Valtaosa ihmisistä ei kuitenkaan aisti tai tunnista altisteiden vaikutuksia samalla tavoin kuin sisäilmasairaat. Altistavien tekijöiden minimoiminen työpaikalla parantaa työhyvinvointia ja edistää terveyttä ja työtehoa koko työyhteisössä.

Viestintä

 • Sisäilmasairastumisista ja niiden aiheuttamista erityisjärjestelyistä kannattaa viestiä  työpaikalla avoimesti. Avoimuus ehkäisee ennakkoluuloja ja virheellisen tiedon leviämistä. Esimerkiksi etätyöhön siirtymisestä tai apuvälineiden käytöstä voidaan kertoa viikkopalaverissa tai tiedotteella.
 • Johdon on hyvä ottaa aktiivinen rooli tiedottamisessa. Viestintätavoista kannattaa keskustella sairastuneen työntekijän kanssa.
 • Ongelma on kaikkien yhteinen. Avoimuudella, ratkaisukeskeisyydellä ja yhteistyöllä  päästään sisäilmaongelmissakin parhaisiin ratkaisuihin. Työyhteisöistä löytyy usein   innovatiivisuutta ja ratkaisuhalua uudenlaisten ongelmien edessä, kun sille annetaan  mahdollisuus.
 • Sisäilmaongelmissa avoin viestintä työnantajan ja työntekijöiden välillä on ylipäänsä avain onnistuneeseen ongelman hoitamiseen. Avoimuus hälventää huhuja ja luo pohjaa yhteistyölle.
 • Avoimella ja hyvällä viestinnällä taataan työrauha. Onnistunut viestintä antaa myös asiantuntijoille aikaa ja tilaa keskittyä hoitamaan omaa tehtäväänsä.

Lukemista: Selätä sisäilmastokiista – viesti viisaasti

Työntekijä

 • Olet itse oman tilanteesi paras asiantuntija ja seuraaja.
 • Pidä oirepäiväkirjaa helpottaaksesi soveltuvien ratkaisujen löytymistä.
 • Käy lävitse lista tavallisimmista oireiden aiheuttajista ja tarkista, että oireita aiheuttavat tekijät on minimoitu.
 • Pyri joustavaan yhteistyöhön työnantajan ja työterveyshuollon kanssa, jotta saatte luotua toimivan työjärjestelyn.
 • Ole kärsivällinen.

Lue lisää:
Vastuukysymykset työpaikalla.
Pikaohje toimipisteen esimiehelle sisäilmaongelman tullessa esille (OAJ).

Palaa työelämä sivulle.

(Kuva: AdobeStock)

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista