Sisäilma puuttuu suuresta terveys- ja hyvinvointikatsauksesta

Hallitusneuvottelijoilla on oikeus saada asiantuntijoilta tietoa kansalaisten terveydentilasta ja hyvinvoinnista – myös silloin, kun sitä heikentää sisäilma

Keltainen kysymysmerkki harmaiden kysymysmerkkien keskellä.

THL ja Kela julkaisivat huhtikuussa Väestön terveys- ja hyvinvointikatsauksen. Se on tarkoitettu päättäjille taustamateriaaliksi käynnissä olevia hallitusohjelmaneuvotteluja varten. Julkaisu esittelee sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta isoimpia ajankohtaisia kysymyksiä, joihin lähivuosina tulisi löytää yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja.

Katsaus nostaa esiin paljon tärkeitä asioita, mutta siinä on varsin kummallinen puute: Koko katsauksessa ei puhuta mitään sisäilmaan liittyvistä terveyshaitoista. Julkaisusta ei löydy lainkaan mainintoja sisäilmasta, homeongelmista, rakennetusta ympäristöstä ja sen kemikalisoitumisesta.

Tulevien päättäjien olisi hyvä tiedustella THL:ltä ja Kelalta, mistä moinen johtuu. Sisäilmaan liittyvät terveyshaitat nimittäin ovat todella merkittävän mittaluokan ongelma.

Näin on THL:n omien selvitysten mukaan. FinTerveys-kyselyssä (2017) ja Kansallisessa sisäilmakartoituksessa (2018) on selvitetty sisäilmaoireiden yleisyyttä.

 • Esimerkiksi FinTerveys-kyselyn mukaan lähes 500 000 työikäistä on oireillut sisäilmasta työpaikallaan viimeisten 12 kuukauden aikana. Tämä on n. 15 % kaikista työikäisistä.*
 • Sisäilmakartoituksen mukaan naisista 7 % ja miehistä 6 % oli saanut kotonaan oireita sisäilmaan liittyen  viimeisten 12 kuukauden aikana, yhteensä siis noin 360 000 henkilöä. Vaikeita oireita kodin sisäilmaan liittyen kertoi saaneensa 0,5 % miehistä ja 0,3 % naisista, mikä tarkoittaa väestöön suhteutettuna, että yhteensä noin 22 000 henkilöä oireilee joka vuosi kotonaan vaikein oirein.*

Sisäilmaan liittyvät terveyshaitat ovat todella merkittävän mittaluokan ongelma, mutta sisäilmaan liittyviin terveyshaittoihin on tämän päivän Suomessa hyvin vaikea saada asiallista apua ja ratkaisuja.

Taloudellisestikin merkittävää eriarvoisuutta

Potilasjärjestönä tiedämme, että sisäilmaan liittyvät terveysongelmat aiheuttavat jatkuvasti merkittävää haittaa sekä ihmisille, jotka itse sairastuvat, mutta myös heidän läheisilleen, työpaikoilleen ja opinahjoilleen. Ongelmat syvenevät ja vaikeutuvat, kun apua ja hoitoa ei ole saatavilla. Yhä useampi sairastuu, sairauspoissaoloja on paljon, kuntoutuminen ei ole mahdollista, moni sisäilmasta sairastunut putoaa työelämästä ja opinnot jäävät kesken.

Näin merkittävän mittaluokan ongelmalla on väistämättä myös taloudellista merkitystä niin työpaikoilla kuin kansantaloudellisesti.

Ei toki ole yllättävää, että sisäilmaan liittyviä terveyshaittoja vähätellään. Vaikka poliittiset päättäjät ovat jo monella hallituskaudella kirjanneet hallitusohjelmiin toimia, joilla sairastuneiden asemaa on haluttu kohentaa, ovat hyvät aikeet kääntyneet käytännössä päälaelleen sosiaali- ja terveysministeriössä ja sen alaisissa laitoksissa. Niiden toimintalinjassa korostetaan, että sisäilmaan liittyvä oireilu ei välttämättä johdu rakennuksesta vaan syy voi olla oireilija korvien välissä. Tieteellisiä perusteita tällaiselle toimintalinjaukselle ei ole (lisää siitä täällä).

On kestämätöntä hoitaa vain ongelmien seurauksia. THL:n ja Kelan katsauksessa nostetaan merkittävinä huolina esiin muun muassa väestön työ- ja toimintakyvyn lasku ja työkyvyttömyyseläkkeitä aiheuttavat mielenterveysongelmat. Moni sisäilmasairas löytyy nimenomaan sairauspoissaolo-, työttömyys-, työkyvyttömyys ja  masennustilastoista. Mutta he eivät näissä tilastoissa näy sisäilmasta sairastuneina, kun sisäilmasta sairastuminen ei pääsääntöisesti ole Suomessa virallisesti mahdollista. He ovat näkymättömiä, myös tuoreessa raportissa.

Järkevään ja juurisyihin ulottuvaan ongelmanratkaisuun saadaan eväitä vain asiantuntevalla ja avoimella asiantuntijatoiminnalla.

Hyvät päättäjät, pyytäkää oikeaa tietoa sisäilma-asioista, jotta voitte tulevalla hallituskaudella tehdä kestävää terveyspolitiikkaa niin hallituksessa kuin oppositiossa.

Tiina Julin
Puheenjohtaja, Homepakolaiset ry

*FinTerveys-kyselyä, Kansallista sisäilmakartoitusta ja muuta tietoa sisäilmaan liittyvien terveys- ja hyvinvointiongelmien yleisyydestä on eritelty tarkemmin täällä.

Yhdistys työskentelee sisäilmasta sairastuneiden tilanteen kohentamiseksi jäsenmaksutuotoin ja lahjoitusvaroin. Tee hyvä teko ja liity yhdistyksen yhdistyksen kannatusjäseneksi heti tänään – sisäilma-asiat tarvitsevat tekijöitä ja tukijoita. Yhdistyksen kannatusjäsenmaksu on 15 tai 5 euroa.

Ryhmä piirrettyjä ihmisiä. Tekstissä lukee auta meitä auttamaan! Tue toimintaamme. Homepakolaiset ry.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
 • Uutta tietoa
 • Hyödyllistä
 • Asiantuntevaa
 • Antaa toivoa
 • Surullista
 • Hyödyksi ammatillisesti
 • Haluan tietää tästä enemmän
 • En ymmärrä
 • En pidä artikkelista