Toivomme ministeriöltä, että sisäilmasta saataisiin ratkaisuja edistävää tietoa

Homepakolaiset ry:n toteuttaman kyselyn perusteella sisäilmaongelmista ja -sairastumisista saadaan viranomaisilta ja terveydenhuollosta huolestuttavan paljon ratkaisuja hidastavaa tai niitä estävää tietoa. Yhdistys toivoo sosiaali- ja terveysministeriön puuttuvan tilanteeseen ja pyytää lisäselvityksiä. Tänä syksynä käynnistyy Terveet Tilat 2028 -toimenpideohjelma, johon asia voitaisiin liittää.

Suuri ihmisjoukko, joka sanoo Tarvitsemmme parempaa tietoa.

Homepakolaiset-yhdistys järjesti toukokuussa 2018 kyselyn sisäilmaan liittyvästä viestinnästä ja tiedontarpeista. Kysely toteutettiin yhdistyksen teltalla Maailma kylässä -tapahtumassa, ja kyselylomakkeen täytti 99 henkilöä.

Kyselyllä haluttiin selvittää, saavatko ihmiset sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä sellaista tietoa, joka auttaa ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan ongelmatilanteita ja pääsemään niiden kanssa eteenpäin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi asunnon sisäilmaongelman selviämistä tai työelämässä jatkamista sisäilmaoireista huolimatta.

Kyselyn vastaukset viittaavat siihen, että sisäilma-asioissa haitallista ja ratkaisuja estävää tietoa saadaan nimenomaan virallisen järjestelmän toimijoilta ja vastuuhenkilöiltä.

Ratkaisut viivästyvät, asiantuntemus puutteellista

”Saamme kentältä jatkuvasti viestiä, että sisäilmasta sairastuttaessa on vaikea saada sellaista tietoa ja apua, joka auttaisi selviämään sairauden kanssa tai kuntoutumaan siitä,” sanoo toiminnanjohtaja Katja Pulkkinen Homepakolaiset ry:stä.

Kyselyyn vastanneista moni ilmoitti, että he ovat saaneet apua hakiessaan ratkaisujen kannalta haitallista tietoa nimenomaan viranomaisilta, terveydenhuollosta ja tilanteeseen osallisilta tahoilta, kuten rakennusten omistajilta tai tilavastaavilta.

Vastaajat nimesivät muun muassa seuraavat asiat haittaaviksi: Sisäilmaan liittyvistä oireista ei saatu tietoa silloin, kun vakavampi sairastuminen olisi vielä ollut ehkäistävissä, rakennusten sisäilmatutkimusten tuloksia oli hankala saada ja terveydenhuollossa annettiin terveydentilaa heikentävää neuvontaa. Ylipäänsä käyttökelpoisen tiedon saanti on kyselyn mukaan hidasta ja tietoa joudutaan etsimään sieltä täältä.

Pahimmillaan heikkotasoinen viestintä oli johtanut oireiden pahentumiseen ja kroonistumiseen, kun ongelmat tunnistettiin tai niihin kyettiin reagoimaan viiveellä tai ei lainkaan.

Vastaajat pitivät tiedonjakajien asiantuntemusta usein puutteellisena ja kokivat, että ennen neuvojen jakamista tiedontarjoajienkin olisi hyvä tuntea aihealue ja avunhakijoiden tilanne nykyistä paremmin.

Tietoa halutaan muttei saada viranomaisilta

Vastaajat kaipasivat tietoa etenkin oireiden ja sairastumisen hoidosta ja kuntoutumisesta sekä sisäilmaongelmatilanteiden käytännön ratkaisuista.

Vastaajat olisivat halunneet ratkaisuja edistävää asiallista tietoa nimenomaan terveydenhuollosta, julkisilta laitoksilta ja tilojen kunnosta vastaavilta.

Näiltä tahoilta tietoa ei kuitenkaan vastausten mukaan useinkaan saatu.

Sen sijaan vastaajat olivat saaneet auttavaa ja hyödyllistä tietoa vertaisilta, kokemusasiantuntijoilta ja järjestöiltä. Myös oman kokemuksen karttuminen nousi esiin ratkaisujen kannalta hyödyllisenä.

”On tarpeen lisäselvittää, mitä haitallista ja hyödyllistä tietoa nykyään eri tahoilta saadaan, ja tältä pohjalta kehittää ratkaisuja edistävää tiedon saantia”, sanoo Minna Pimiä-Suwal, kyselyn laatinut suunnittelija Homepakolaiset-yhdistyksestä.

”Tiedon saannin pirstaleisuus ja tätä kautta ratkaisujen estyminen tai hidastuminen vaativat lisähuomiota, etenkin kun sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoito- ja palvelupolkujen kehittäminen on nyt agendalla,” kertoo Pimiä-Suwal.

Homepakolaiset ry toivoo ministeriöltä lisäselvitystä

Nyt toteutettu kysely ei laajuudeltaan vielä riitä kattavien yleistysten ja johtopäätösten tekemiseen.

”Suuri osa vastaajista ilmoitti, ettei saa virallisten kanavien kautta hyödyllistä vaan jopa haitallista tietoa. Tämä on signaali, johon pitää tarttua”, sanoo Katja Pulkkinen. ”Ei ole kenenkään kannalta järkevää, että tilanteiden ratkaisu ja sairastumisten ennaltaehkäisy jumittuvat oikean tiedon saannin haastavuuteen. Sekä sairastuneet että heitä kohtaavat haluavat ratkaisuja.”

Homepakolaiset ry on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, valtioneuvostolle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, että tänä vuonna käynnistyvässä Terveet Tilat 2028 -toimenpideohjelmassa selvitettäisiin, millainen tieto edistää kuntoutumista ja tilanteiden selvittämistä. Ohjelmassa käynnistyy syksyllä 2018 laaja kysely kansalaisten sisäilmaan liittyvistä riskikäsityksistä. Yhdistys toivoo, että samalla selvitettäisiin eri tahojen tarjoaman tiedon hyödyllisyyttä nimenomaan ratkaisujen kannalta.

Raportti kyselystä: https://homepakolaiset.fi/viestintakysely/

Artikkeli on julkaistu myös STT-infossa tiedotteena.

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista