Homepakolaiset osallistuu hoitosuositusten päivittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut työryhmän, joka uusii suositukset konsensusperiaatteella.

Homepakolaiset-yhdistys on nimennyt jäsenen sosiaali- ja terveysministeriön koolle kutsumaan työryhmään, joka päivittää sisäilmaan liittyvän oireilun ja sairastumisen diagnosointia, hoitoa ja kuntoutusta koskevan hoitosuosituksen vuoden 2023 loppuun mennessä.

Yhdistystä edustaa työryhmässä biologi, tutkija ja yhdistyksen hallituksen jäsen Johanna Leppälä. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda suosituksiin sisäilmasta sairastuneiden näkökulmaa ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että suositusten valmistelussa tutkittua tietoa hyödynnetään asianmukaisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Eduskunta on osoittanut suositusten uusimiseen 300 000 euron määrärahan ja edellyttää, että suosituksen ja muun materiaalin valmistelussa otetaan huomioon sisäilmaan liittyvien terveyshaittojen hoitoa ja kuntoutusta sekä muita sisäilmaan liittyviä kysymyksiä koskeva ajantasainen ja kattava tutkimustieto.

Työn tavoite ja työskentelytavat

Suositusten laatimisen lähtökohdaksi on ilmoitettu ”oireilevan potilaan hyvä ja tarkoituksenmukainen diagnosointi ja hoito sisäilmaan liittyvissä erilaisissa hoito- ja kuntoutustilanteissa”. Työryhmän toimeksiantoon eivät kuulu sosiaalietuuksiin tai työelämän sopimus- ja lainsäädäntöön liittyvät kysymykset, mutta ne tulee ottaa huomioon laadittaessa hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää suositusta. Työryhmän toimeksiantoon ei kuulu myöskään rakennusten kunnon tutkimiseen liittyvien suositusten antaminen.

Työryhmä toimii konsensusperiaatteella, eli suosituksen laadinnassa pyritään yhteiseen perusteltuun näkemykseen. Tämä tarkoittaa, että vähintään 75 prosenttia työryhmän jäsenistä tulee kannattaa sisältöjä, joita suositukseen kirjataan. Äänioikeus sisällöistä on puheenjohtajilla ja työryhmän jäsenillä.

Työryhmän puheenjohtajina toimivat:

• Puheenjohtaja, osastopäällikkö Taneli Puumalainen, sosiaali- ja terveysministeriö
• Varapuheenjohtaja, lääkintöneuvos, Sirkku Pikkujämsä, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisäksi teknisenä varapuheenjohtajana ryhmässä toimii Jorma Komulainen Lääkäriseura Duodecimista, mutta tekninen varapuheenjohtaja ei osallistu päätöksentekoon suositusten sisällöistä.

Työryhmän jäseniä ovat lisäksemme:

• Professori Riitta Sauni, Tampereen yliopisto
• Professori Kari Reijula, Helsingin yliopisto
• Professori Tuula Putus, Turun yliopisto
• Yliopistotutkija Laura-Maria Peltonen, Turun yliopisto
• Professori Juha Pekkanen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
• Apulaisylilääkäri Aki Vuokko, Työterveyslaitos
• Ylilääkäri Jussi Karjalainen, Suomen keuhkolääkäriyhdistys ry ja Suomen Allergologi- ja immunologiyhdistys ry
• Ylilääkäri Liisa Airaksinen, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry
• Erikoislääkäri Soile Jungewelter, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry
• Terveydenhuollon erikoislääkäri Jussi Lampi, Suomen yleislääketieteen yhdistys SYLY ry
• Ylilääkäri Risto Vataja, Suomen Neurologinen Yhdistys ry
• Apulaisylilääkäri Kaisa Saari, Suomen psykiatriyhdistys ry
• Lastentautien erikoislääkäri Susanna Salmivesi, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry ja
Suomen lastenlääkäreiden allergologiayhdistys SLAY ry
• Asiantuntija Sari Mäki, Hengitysliitto
• Pääsihteeri Tuula Vasankari, Filha ry
• Asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi, eduskunnan sisäilmaryhmän nimeämä edustaja
• Lastentautien erikoislääkäri Tiina Tuomela, eduskunnan sisäilmaryhmän nimeämä
edustaja
• Lääkintöneuvos Tapani Hämäläinen, palvelujärjestelmän asiantuntija, sosiaali- ja
terveysministeriö
• Ylilääkäri Kimmo Tarvanen, työterveyshuollon asiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö.

Työryhmään voidaan lisäksi kutsua asiantuntijajäseniä, joilla ei kuitenkaan ole päätöksiin äänioikeutta. Asiantuntijajäseniksi ministeriö on kutsunut sosiaaliturvan asiantuntijan, neuvottelevan virkamiehen Milja Tiaisen sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä KELAn edustajaksi asiantuntijalääkäri Virpi Liukkosen. Ryhmään voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita.

Ryhmän asiantuntijasihteereinä toimivat Kati Huttunen ja Tuomas Sorto sosiaali- ja terveysministeriöstä. He valmistelevat asiat työryhmän kokouksiin ja toimivat esittelijöinä ja sihteeristönä, mutta eivät osallistu päätöksentekoon.

Lisäksi työryhmä voi hankkia asiantuntijapalveluja työnsä tueksi.

Millainen tieto kelpaa?

Suosituksen laatimisen lähtökohtana on sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen mukaan vertaisarvioidussa tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistu ajantasainen tutkimusnäyttö sekä ”muu asiantuntijasihteeristön asianmukaiseksi arvioima tieto”.

Suosituksessa tulee ministeriön mukaan käydä läpi ”tärkeimmät sairaudet ja oiretyypit”, jotka liittyvät ”yleisimpiin sisäilma-altisteisiin”.

Ministeriö kuvaa yhdistykselle lähettämässään kutsussa, että tutkimustietoa arvioitaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota sovellettavan tutkimuksen laatuun. Ministeriö kertoo myös, että altistustekijöissä otetaan huomioon ”annos-vastesuhteet ja Suomessa vallitsevat altistumisen määrät” ja että työryhmän tulee käsitellä suosituksessa myös ”pitkittynyttä, toimintakykyä haittaavaa oireilua rakennuksissa, joissa ei ole merkittäviä määriä tunnettuja sisäilma-altisteita”.

Kutsussa sanotaan, että suosituksen laadinnassa on otettava huomioon oireilun monitekijäisyys ja kuvattava myös sitä, mitkä muut riskitekijät ovat vaikuttamassa oireiluun ja sairastumiseen sisäilman altistustekijöiden lisäksi sekä miten ne tulee ottaa huomioon potilaan tutkimisessa, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Suosituksessa tulee ministeriön mukaan käsitellä ”tarvittavassa määrin” potilasnäkökulmaa, diagnostiikkaa ja erotusdiagnostiikkaa, hoitopolkuja ja terveydenhuollon kehitystarpeita sekä sitä, miten sosiaaliturva ja sen palvelut ja etuudet tukevat asiaan liittyvää hoitoa ja kuntoutusta.

Seuraa viestintäämme

Homepakolaiset-yhdistys tiedottaa suositusten laatimisesta matkan varrella jäsenkirjeissään ja sosiaalisen median kanavillaan. Tulemme myös keräämään sisäilmasta sairastuneiden toiveita ja ajatuksia työryhmätyöskentelyä varten. Pysy siis kuulolla! Työtämme voit tukea täällä.

Aiheeseen liittyvää lisälukemista:

Emme saaneet ministeriöltä tutkimusnäyttöä hoitolinjausten perusteiksi – Pyysimme saada tietoomme niitä tutkimuksia, joilla sisäilmasta sairastuneiden tilannetta heikentäneet hoito- ja viestintälinjaukset perustellaan tieteellisesti.
https://homepakolaiset.fi/2020/01/emme-saaneet-ministeriolta-tutkimusnayttoa-hoitolinjausten-perusteiksi/

Homepakolaiset ry:n kysely kertoo sisäilmasairaiden eriarvoisuudesta terveydenhuollossa
https://homepakolaiset.fi/2020/01/kysely-kertoo-sisailmasairaiden-eriarvoisuudesta-terveydenhuollossa/

Kannanotto lääkäripäivien kurssiohjelmaan – Homepakolaiset ry otti kantaa ”Sisäilmako ahdistaa, millä avaan pelin?” -koulutukseen
https://homepakolaiset.fi/2021/01/kannanotto-laakaripaivien-kurssiohjelmaan/

(Kuva: Adobe Stock)

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista