Homepakolaiset ry ei hyväksy Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman luonnosta

Yhdistys pelkää ohjelman heikentävän sisäilmasta sairastuneiden tilannetta entisestään.

Asioita tulisi ratkaista yhdessä saman pöydän ääressä.

Ohjelmavalmistelussa näkökantoja on jakanut etenkin käsitys, että sisäilmaan liittyvät oireet johtuisivat sisäilman kokemisesta haitalliseksi, ei sisäilmassa esiintyvistä terveydelle haitallisista aineista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman luonnoksen. Homepakolaiset ry on ollut mukana THL:n järjestämissä valmistelevissa työpajoissa ja kommentoinut ohjelmaa sen eri vaiheissa.

Homepakolaiset ry katsoo, ettei julkaistu ohjelmaluonnos perustu todelliseen tilanteeseen ja tarpeisiin sisäilmasairastamisen kentällä. Lisäksi ohjelman tieteellinen perusta on vaillinainen ja näkökulmaltaan kapea.

Ohjelmaluonnos ei pohjaudu Homepakolaiset ry:n ja useiden muiden järjestöjen ohjelmatyöryhmälle välittämään tietoon. Yhdymme aikaisempiin kuuden ammattijärjestön esittämään eriävään mielipiteeseen sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Vanhempainliiton lausuntoon.

Ohjelma ei perustu todelliseen tilanteeseen sisäilmasairastamisen kentällä

Homepakolaiset ry ei voi tukea Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa, koska ohjelmavalmistelu perustuu vahvasti käsitykseen sisäilmasairastumisesta toiminnallisena häiriönä. Ohjelmaluonnoksessa linjataan pitkäaikaisen sisäilmaan kohdistuvan oireiluherkkyyden johtuvan ympäristön kokemisesta haitalliseksi, ei sisäympäristön kemiallisista, biologisista tai fysikaalisista tekijöistä. Ratkaisujen pääpainotuksena ovat näin ollen toiminnallisiin häiriöihin liittyvät ja psykiatriset toimenpiteet sisäilmasta oireileville ja sairastuneille. Vaikka ohjelmassa on hyvän kuuloisia tavoitteita, kuten toimintakyvyn tukeminen ja hoitopolkujen kuntoon saattaminen, tältä edellä kuvatulta pohjalta rakennettavilla sisällöillä on riskinä vain voimistaa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilannetta heikentäviä kehityskulkuja.

Potilasjärjestönä olemme kartuttaneet vuosien mittaan syvällisen ymmärryksen sisäilmasairastamisesta sekä tilanteen solmukohdista ja ratkaisuista. Emme tunnista ohjelman kohderyhmästä yhdistyksemme potilaskohderyhmää ja -jäseniä, emmekä suunnitelluista toimenpiteistä heidän todellisten avuntarpeidensa monipuolista huomioimista.

Viestimme on ollut koko ohjelman suunnitteluvaiheen ajan, että ohjelman tulee perustua todelliseen tilannekuvaan sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilanteesta ja tarpeista. Vain tällä tavoin siitä voidaan rakentaa vaikutuksiltaan positiivinen ja vaikuttavuudeltaan tehokas. Tämä on viestimme edelleen.

Olemme käyttäneet satoja työtunteja saadaksemme potilasjärjestön äänen kuuluviin ohjelmassa parantaaksemme sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden tilannetta Suomessa. Ohjelman valmistelijoille on välitetty runsaasti konkreettista tietoa oireilevien ja sairastuneiden tilanteesta ja tarpeista. Siitä huolimatta tuloksena on valitettavasti ohjelmaesitys, jota emme voi hyväksyä.

Ohjelman tieteellinen perusta on vaillinainen ja näkökulmaltaan kapea

Ohjelmaa ei ole laadittu hyvän tieteellisen tavan mukaisesti. Valtakunnallisen ohjelman tulisi nojata avoimeen ja kattavaan aihepiiriin liittyvän tutkimustiedon esiintuontiin, mukaan lukien tutkimusaukkojen avaaminen. Tämä ei ohjelmassa toteudu.

Varsinainen sisäilman terveyshaittoihin liittyvä näyttö jää ohjelmassa käsittelemättä kokonaisvaltaisella tavalla. Lisäksi perustelut ja lähteet useille keskeisille väitteille puuttuvat kokonaan. Useissa kohdin lähteitä on käytetty harhaanjohtavasti, vain tiettyjä näkökulmia poimien ja jättäen tuomatta esiin toisenlaisia lopputulemia kuvaavat lähdeviitteet.

Lisäksi ohjelmassa ei ole sanoitettu tutkimusaukkoja, vaan tutkimusten puutetta käsitellään todenteena sisäilman fysiologisten vaikutusmekanismien puuttumisesta ja tilalle tarjotaan toiminnallisten häiriöiden ja huolestuneisuuden teorioita.

Esimerkiksi sisäilmassa esiintyvistä VOC-päästöistä (peräisin mm. rakennusmateriaaleista), pienhiukkaisista, mikrobitoksiineista ja mikrobiperäisistä VOC-päästöistä on olemassa runsaasti tutkimusta, jota olisi voitu tuoda esiin ja analysoida. Muun muassa koko valtava tutkimusaineisto rakennusmateriaalien sisältämien aineiden myrkyllisyysvaikutuksista puuttuu, vaikka sen käyttö sisäilman riskinarvioinnissa on arkipäivää useissa maissa. Ohjelmassa ei myöskään käytetä lähteinä useita sisäilman mikrobien vaikutuksia kuvaavia solu-, eläin- tai kliinisiä tutkimuksia.

Ohjelmassa on käytetty tutkimuskenttään suhteutettuna suhteettoman paljon psykosomatiikan alan tutkimuksia, jotka eivät käsittele sisäilma-asioita, vaan yleisiä ehdollistumisteorioita esimerkiksi lääkkeiden placebo-vaikutuksiin tai median herättämiin pelkoihin liittyen. Samalla esimerkiksi kemikaaleille herkistymisen fysiologisia tautimekanismeja käsittelevistä tutkimuksista ei kerrota ohjelmaluonnoksessa lainkaan, vaikka sellaisia olisi käytettävissä.

Panostamme kokonaisvaltaisesti vaikuttavien ratkaisujen kehittämiseen

Jatkossa Homepakolaiset ry:ssä hyödynnämme osaamistamme ja ymmärrystämme valtakunnallisesti muuta kautta kuin yhteistyössä Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman kanssa − yhdistyksemme tavoitteena on konkreettisten ratkaisujen ja hyötyjen tuottaminen.

Emme halua enää käyttää yhdistyksemme resursseja kiistelemiseen peruskysymyksestä ”mitä sisäilmasairastaminen on”. Tieteellisen tutkimustyön seuraajana meillä on laaja-alainen ymmärrys siihen vaikuttavista tekijöistä. Potilasjärjestönä myös näemme joka päivä konkreettisesti, millaista sisäilmasta sairastaminen on.

*****

Lisäys: 31.10. julkaistu sisäilma- ja terveysohjelma

Lue lisää aiheesta:
Kooste Berliinin Indoor Air Toxicology -konferenssista
Maailmanympärimatka sisäilmauutisiin
Sisäilmaan liittyvä kodittomuus tilastoihin
Järjestöjen yhteislausunto toiminnallisista häiriöistä

Mitä mieltä olet sisällöstä? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  • Uutta tietoa
  • Hyödyllistä
  • Asiantuntevaa
  • Antaa toivoa
  • Surullista
  • Hyödyksi ammatillisesti
  • Haluan tietää tästä enemmän
  • En ymmärrä
  • En pidä artikkelista